Key Technologies in Bavaria – banque de données en ligne sur les entreprises basées en Bavière, Allemagne

La base de données de la société, « Technologies clés en Bavière », offre des informations détaillées sur les sociétés axées sur l’exportation, les institutions de recherche et de transfert de technologie ainsi que les agences et associations gouvernementales spécialisées en Bavière. Elle inclut 23 secteurs, représentant des technologies clés importantes en Bavière, et offre des informations utiles telles que des coordonnées, le secteur dans lequel la société opère ainsi que des données détaillées sur les produits, les services et les compétences de base.

La base de données offre une fonction de recherche complète qui peut être utilisée en allemand et en anglais. Il est possible d’utiliser l’option de recherche en forme libre ou selon des critères spéciaux, par exemple par région, secteur, aide d’État, connaissances linguistiques ou code NACE. De plus, une fonction d’exportation est disponible permettant d’exporter jusqu’à 100 ensembles de données.

Une présentation géographique est également possible. Des sociétés individuelles peuvent apparaître sur une carte ou un secteur complet peut être illustré sur une grande carte.

Utilisez « Technologies clés en Bavière » pour rechercher des partenaires commerciaux bavarois gratuitement. Accédez au moteur de recherche ici

Vers recherche

Vous trouverez ici les 23 secteurs et bénéficierez d’un accès direct à la liste des sociétés enregistrées. Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant d’autres critères.

Biotechnologies
Centres d'appel
Chimie
Construction
Construction de machines
Economie de la Culture et de la Création
Electrotechnique et électronique
Exploitation forestière et industrie du bois
Génie énergétique
Génie ferroviaire
Génie médical
Industrie aérospatiale et navigation par satellite
Industrie agro-alimentaire
Industrie automobile
Logistique
Mécatronique
Médias
Nanotechnologies
Nouveaux matériaux
Photonique
Services financiers
Technologies de l'information et des communications
Technologies environnementales

 

Invest in Bavaria, l’agence de promotion commerciale de l’État de Bavière, soutient votre société, au niveau national ou international, qu’il s’agisse de sélection de site ou de développement. www.invest-in-bavaria.com

Key Technologies in Bavaria – La chiave d’accesso per la Baviera, Germania

Il database aziendale “Key Technologies in Bavaria” (Tecnologie chiave in Baviera) contiene informazioni complete su aziende bavaresi che operano nel settore delle esportazioni, istituzioni specializzate in ricerca e trasferimento di tecnologie nonché agenzie e associazioni governative specializzate. Il database comprende 23 settori, che rappresentano importanti tecnologie chiave presenti in Baviera, e fornisce informazioni utili quali dati di contatto, settore in cui opera ogni società come pure dettagli su prodotti, servizi e competenze chiave.

Il database dispone di funzioni di ricerca complete accessibili in tedesco e in inglese. È possibile servirsi di un’opzione di ricerca a testo libero o eseguire ricerche in base a criteri speciali, ad esempio per regione, settore, sostegno statale, conoscenza della lingua o codice NACE. È anche disponibile una funzione che consente l’esportazione di un massimo di 100 set di dati.

Il database consente anche la presentazione geografica di singole società su una mappa, oppure la visualizzazione di un intero settore su mappe di grandi dimensioni.

L’impiego del database “Key Technologies in Bavaria” per la ricerca di partner commerciali in Baviera è completamente gratuito. Accedere al motore di ricerca qui

Vai alla ricerca

Il motore consente di esaminare tutti i 23 settori e ha accesso diretto all’elenco delle società registrate. Ove necessario, è possibile raffinare la ricerca in base agli altri criteri disponibili.

Biotecnologie 
CallCenter 
Chimica 
Costruzione di macchine 
Edilizia 
Elettrotecnica ed elettronica 
Energia 
Fotonica 
Industria aeronautica, navigazione spaziale e satellitare 
Industria automobilistica 
Logistica 
Mecatronica 
Media 
Nanotecnologie 
Nuovi materiali 
Servizi finanziari 
Settore alimentare
Settore culturale e creativo
Silvicoltura e Settore del legno
Tecnica ferroviaria 
Tecnica medica 
Tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni 
Tecnologie per l’ambiente 

 

Invest in Bavaria, l’Agenzia per la promozione del lavoro dello Stato della Baviera, è pronta a sostenere la vostra società, sia essa tedesca o estera, nello sviluppo e nella selezione della sede. www.invest-in-bavaria.com

Key Technologies in Bavaria – baza de date online pentru Bavaria, Germania

Baza de date cu firme „Key Technologies in Bavaria“ vă oferă informații ample despre firmele exportatoare bavareze, instituții din domeniul cercetării și transferului de tehnologie cât și despre autorități publice și asociații de specialitate. Aceasta cuprinde 23 de branșe care prezintă tehnologii- cheie în Bavaria și oferă informații utile precum date de contact, apartenența la o anumită branșă, informații detaliate despre produse, servicii și competențe de bază.

Baza de date oferă o funcție de căutare complexă care poate fi utilizată atât în limba germană cât și în limba engleză. Este posibilă  căutarea după un anumit text sau după criterii speciale, cum ar fi clasificarea regională,  branșa, țările de interes, cunoștințe de limbă sau Codul NACE. În plus este disponibilă și o funcție de export, prin intermediul căreia se pot exporta până la 100 de seturi de date.

Petru o încadrare geografică puteți vizualiza firma pe hartă, sau chiar branșe întregi pe o hartă mai mare.

Utilizați  „Key Technologies in Bavaria“ pentru a căuta gratuit parteneri de afaceri din Bavaria. Aici sunteți redirecționați către Căutare

La căutare

Aici găsiți toate cele 23 de branșe și  accesați  direct lista cu firmele înscrise. Cu ajutorul unor criterii suplimentare puteți îmbunătății căutarea.

Biotehnologie 
Call Center 
Chimie 
Construcţii 
Construcţii de maşini 
Electrotehnică şi Electronică  
Fotonică 
Industria aeronautică şi navigare prin satelit 
Industria auto 
Industria alimentară
Industrii creative si culturale
Logistică 
Materiale noi 
Mecatronică 
Media 
Nanotehnologie 
Servicii bancare 
Silvicultură şi prelucrarea lemnului 
Tehnică energetică 
Tehnică feroviara 
Tehnologia informaţiei şi a comunicării 
Tehnologia mediului

 

Invest in Bavaria, agenția de promovare a investițiilor din Landul Federal Bavaria, oferă suport companiei dumneavoastră din Germania sau din străinătate în alegerea locației pentru investiție și dezvoltarea ulterioară a acesteia. www.invest-in-bavaria.com

Key Technologies in Bavaria – База данных-онлайн фирм для Баварии, Германия

База данных предприятий „Key Technologies in Bavaria“ содержит полную информацию об ориентированных на экспорт баварских компаниях, научно-исследовательских учреждениях, а также отраслевых союзах и объединениях. Она включает в себя 23 отрасли, представляющие ключевые технологии Баварии, и предоставляет полезную информацию, такую как: контактные данные, отраслевую принадлежность, а также подробную информацию о товарах, услугах и ключевой компетенции.

База данных имеет подробную функцию поиска на немецком и английском языках. Возможен поиск как по всему тексту, так и поиск по специальным критериям, таким как, например: регион, отрасль, интересы к определенным странам, знание языка или код NACE. Кроме того, существует функция экспорта (до 100 предложений).

Вы сможете увидеть расположение каждой компании, а также целых отраслей на географической карте.

Воспользуйтесь базой данных „Key Technologies in Bavaria“ для бесплатного поиска баварских  партнеров. По этой ссылке Вы попадете к поисковой строке

К поиску

Здесь Вы найдете все 23 отрасли и попадете к списку внесенных в базу компаний. Расширив ключевые слова для поиска, Вы сможете получить более точную информацию.

Биотехнологии
Коллцентр
Химия
Строительство
Машиностроение
Электротехника и электроника
Фотоника
Аэрокосмическая промышленность и спутниковая навигация
Автомобильная промышленность
Пищевая промышленность
Предпринимательство в сфере культуры и творчества
Логистика
Новые материалы
Мехатроника
Средства массовой информации
Нанотехнологии
Финансовые услуги
Лесное хозяйство, деревообрабатывающая и деревоперерабатывающая промышленность
Энергетика
Железнодорожная техника
Информационные и коммуникационные технологии
Медицинское оборудование
Природоохранные технологии

 

Invest in Bavaria - Агентство по привлечению инвестиций в Баварию - поможет Вашей компании (из Германии или из-за рубежа) в выборе места ведения бизнеса и в его развитии. www.invest-in-bavaria.com

Key Technologies in Bavaria – el Banco de Datos de Empresas online para Baviera, Alemania

La base de datos de la empresa “Key Technologies in Bavaria” ofrece información integral sobre las empresas orientadas a la exportación, las instituciones de investigación y transferencia tecnológica, así como sobre las asociaciones y agencias gubernamentales especializadas de Baviera. Abarca 23 sectores, que representan tecnologías clave en Baviera y proporcionan información útil, como por ejemplo, datos de contacto, el sector en el que opera la empresa, así como información detallada sobre productos, servicios y competencias clave.

La base de datos ofrece una función de búsqueda integral en alemán e inglés. Se puede utilizar una opción de búsqueda de texto gratuita o realizar búsquedas en función de unos criterios especiales, por ejemplo, por región, sector, apoyo estatal, conocimiento del idioma o código NACE. Además, presenta una función de exportación que permite exportar hasta 100 conjuntos de datos.

También se puede buscar por zona geográfica. Las empresas individuales se pueden visualizar en un mapa y también se puede ver un sector completo en un mapa de gran tamaño.

Utilice “Key Technologies in Bavaria” para buscar socios empresariales en Baviera totalmente gratis. Acceda al motor de búsqueda aquí.

Búsqueda

Encontrará los 23 sectores y tendrá acceso directo a la lista de empresas registradas. Puede refinar su búsqueda utilizando otros criterios de búsqueda.

Biotecnología 
CallCenter 
Construcción de Máquinas 
Construcción 
Electrotécnica y Electrónica 
Fotónica 
Industria Aeroespacial & Navegación satelital 
Industria del automóvil 
Industrias Culturales y Creativas
Logística 
Mecatrónica 
Medios de Comunicación 
Nanotecnología 
Nuevos Materiales 
Química 
Sector de la alimentación 
Servicios financieros 
Silvicultura y sector de la madera
Técnica de la Energía 
Técnica Ferroviaria 
Técnica Médica 
Tecnología de la Información y Comunicación 
Tecnología del Medio Ambiente 

 

Invest in Bavaria, la agencia de promoción empresarial del estado de Baviera, respalda su empresa, ya sea a escala nacional o internacional, y la selección y el desarrollo de su sitio. www.invest-in-bavaria.com

Key Technologies in Bavaria – Bajorország online cégadatbázisa

A vállalat „Kulcsfontosságú bajorországi technológiák” elnevezésű adatbázisa átfogó információval szolgál az exportorientált bajorországi vállalatokkal, a kutatást és technológiaátadást végző intézményekkel, valamint a szakosodott kormányhivatalokkal és az egyesületekkel kapcsolatban. Mindez 23 ágazatot érint, amelyek nagy jelentőségű bajorországi technológiákat képviselnek, ugyanakkor egyrészt hasznos információval (pl. a kapcsolattartók adatai) szolgál a vállalat működését képviselő ágazattal kapcsolatban, másrészt részletes adatokat közöl a termékek, szolgáltatások és az alapvető kompetenciák tekintetében.

Az adatbázis átfogó kutatási funkciót kínál, amely mind németül, mind angolul alkalmazható. Lehetőség nyílik az ingyenes szövegkeresési opció alkalmazására, vagy a különleges kritériumok, pl. régió, ágazat, állami támogatás, nyelvismeret vagy NACE-kód szerinti keresésre. Ezenkívül rendelkezésre áll egy exportálási funkció is, amelynek segítségével akár 100 adatállomány is exportálható.

Földrajzi prezentáció is lehetséges. Az egyes vállalatokat be lehet mutatni térképen is, illetve egy egész ágazat is megjeleníthető egy nagyobb térképen.

Keressen teljesen ingyenesen bajorországi üzleti partnereket a „Kulcsfontosságú bajorországi technológiák” elnevezésű adatbázis segítségével. Itt férhet hozzá a keresőmotorhoz

A kereséshez

Itt megtalálja az összes 23 ágazatot, és közvetlenül hozzáférhet a regisztrált vállalatok listájához. Egyéb keresési kritériumok segítségével is finomíthatja keresését.

Autóipar
Biotechnológia
CallCenter
Elektrotechnika és elektronika
Élelmiszeripar
Erdő- és faipar
Energia
Építőipar
Fotonika
Gépgyártás
Informatika és kommunikációtechnológia
Környezetvédelmi technológia
Kultúrális és alkotótevékenységek
Lég- és űrtechnika & szatelitnavigáció
Logisztika
Mechatronika
Média
Nanotechnológia
Orvostechnika
Pénzügyi szolgáltatások
Új nyersanyagok
Vasúttechnika
Vegyipar

 

Fektessen be Bajorországban, a bajor állam vállalkozásfejlesztési hivatala pedig támogatja az Ön vállalkozását – akár bel-, akár külföldről – az adott helyszín kiválasztásában és a területfejlesztésben. www.invest-in-bavaria.com

Key Technologies in Bavaria, – online databáze firem v Bavorsku, Německo

Databáze firem ‚Key Technologies in Bavaria‘ vám nabízí rozsáhlé informace o bavorských firmách zaměřených na export, výzkumných institucích a transferu technologií a také o kompetentních úřadech a svazech. Databáze zahrnuje 23 oborů, které v Bavorsku představují klíčové technologie a poskytuje užitečné informace, jako jsou např. kontakty, oborová příslušnost, podrobné údaje o výrobcích, službách a hlavních kompetencích.

Databáze nabízí rozsáhlou funcki vyhledávání, kterou lze využít v němčině a anlgličtině. Možné je také hledání volného textu nebo vyhledávání podle speciálních kritérií, např. regionální příslušnost, obor, zájmy jednotlivých zemí, jazykové znalosti  nebo NACE-Code. Kromě toho je k dispozici funkce exportu, která umožňuje vyexportovat až na 100 datových  údajů.

Pro geografické znázornění si můžete každou firmu zobrazit na mapě nebo také se všemi obory na velké mapě.

Využijte bezplatnou službu ‚Key Technologies in Bavaria‘ k vyhledání bavorského obchodního partnera. Hledejte zde …

K vyhledávání

Zde naleznete všech 23 oborů a dostanete se přímo na seznam zadaných firem. Pomocí dalších kritérií může být hledání podrobnější.

Automobilový průmysl
Biotechnologie
Callcentra
Chemie
Elektrotechnika und elektronika
Energetika
Finanční služby
Fotonika
Kulturní a kreativní průmysly
Informační a komunikační technologie
Lesní hospodářství
Letecký a kosmický průmysl & satelitní navigace
Logistika
Mechatronika
Média
Nanotechnologie
Nové materiály
Potravinářství
Stavebnictví
Strojírenství
Technologie životního prostředí
Zdravotnická technika
Železniční technika

 

Invest in Bavaria, agentura Svobodného státu Bavorsko pomáhající při usídlení v této zemi, podporuje firmy z tuzemska i zahraničí při budování nebo rozšiřování poboček v Bavorsku. www.invest-in-bavaria.com

"Ключови технологии в Бавария" – онлайн база данни за фирми в Бавария, Германия

Базата данни „Ключови технологии в Бавария“ Ви предоставя богата информация за баварски предприятия, ориентирани към износ, изследователски институти, технологичен трансфер, специализирани учреждения и организации. Базата данни обхваща 23 бранша, към които спадат ключови технологии в Бавария, и разполага с полезна информация като например данни за контакт, бранш, подробности относно стоки и услуги, ключови компетенции.

Базата данни разполага с обстойна функция за търсене, която може да бъде ползвана на немски и английски език. Възможно е търсене по ключова дума и търсене по специални критерии като например регион, бранш, интерес към определени страни, езикови знания и по класификацията на икономическите сектори NACE. Освен това има функция за експортиране на данни, с която може да се експортират до 100 профила.

Можете да онагледите върху географска карта избрани предприятия или на по-голяма карта — цели браншове.

Използвайте „Ключови технологии в Бавария“ за безплатно търсене на баварски кооперационни партньори. Към формата за търсене

За търсене

Тук ще намерите всички 23 бранша и списъка с регистрираните фирми. Чрез задаване на критерии търсенето може да бъде конкретизирано.

Храни и хранителновкусова промишленост
Горско стопанство и дърводобив
Авиационна и космическа индустрия и Сателитна навигация
Автомобилна индустрия
Биотехнологии
Електротехника и електроника
Енергийна техника
Железопътна техника
Икономика на културата и творчеството
Иновационни материали
Информационни и комуникационни технологии
индустрия
Логистика
Машиностроене
Медии
Медицинска техника
Мехатроника
Нанотехнологии
Строителство
Технологии на опазване на околната среда
Финансови услуги
Фотоника
Химическа промишленост 

 

Invest in Bavaria (Агенцията за инвестиции на Бавария) оказва съдействие на предприятия от Германия и чужбина при избора на място за развитие на бизнес. www.invest-in-bavaria.com

Key Technologies in Bavaria – företagsdatabasen Online för Bayern, Tyskland

Företagsdatabasen “Key Technologies in Bavaria” (Bayerns nyckelteknologier) innehåller omfattande information om Bayerska exportinriktade företag, institutioner för forskning och tekniköverföring samt specialiserade myndigheter och myndighetsorganisationer. Den inkluderar 23 sektorer som representerar nyckelteknologier i Bayern och tillhandahåller användbar information som kontaktinformation och verksamhetssektor, samt detaljerad information om produkter, tjänster och nyckelkompetens.

Databasen innehåller en omfattande sökfunktion som kan användas på både tyska och engelska. Det går att söka efter fritext eller efter vissa kriterier, t.ex. efter region, sektor, statligt stöd, språkkunskaper eller NACE-kod. Det finns även en exportfunktion som låter dig exportera upp till 100 datauppsättningar.

Det går även att göra en geografisk presentation. Enskilda företag kan visas på en karta eller en hel sektor kan illustreras på en stor karta.

Använd “Key Technologies in Bavaria” för att söka efter bayerska affärspartners helt kostnadsfritt. Du tillgår sökmotorn här

Till sökningen

Här hittar du alla 23 sektorer och har direktåtkomst till listan över registrerade företag. Du kan förfina sökningen med hjälp av andra sökkriterier.

Banteknik
Bilindustri
Bioteknologi
Byggindustri
Callcenter
Elektroteknik och elektronik
Energiteknik
Finansiella tjänster
Flyg- och rymdteknik & satellitnavigation
Fotonik
ICT
Kemi
Kulturindustrin och kreativa näringar
Livsmedelindustri
Logistik
Maskinbygge
Media
Medicinteknik
Mekatronik
Miljöteknologi
Nanoteknologi
Nya materialier
Skogs- och trävaruindustri

 

Invest in Bavaria, handelskammaren i förbundslandet Bayern, stöder ditt företag, både hemifrån och utomlands, i valet och utvecklingen av platsen för din lokalisering. www.invest-in-bavaria.com

“巴伐利亚核心技术”- 为巴州及德国企业准备的网上数据库

“巴伐利亚核心技术”是一个企业数据库,它可以为您提供包括巴伐利亚州出口导向型企业、科研及技术转让机构、行业协会及行业主管部门等在内 的广泛信息。数据库涵盖了巴伐利亚州最重要的23个核心技术行业,您可以从中检索到企业的联系方式、行业、产品、服务及核心业务等详细内容。

数据库支持强大的德、英双语检索功能。您既可以输入任意关键词进行自由查询;也可以按照一定的搜索范畴进行特定检索,例如按照企业的地域、行业、感兴趣的国家、语言或者NACE代码(欧洲业务范围分类代码)。此外,系统还支持检索结果的输出功能,一次最多可输出100条数据。

为了便于您对企业的地理位置有更直观的了解,数据库还提供了地图功能,可以在普通地图中显示某个企业的位置或者在大地图中显示某个行业的全部企业位置。

欢迎您使用“巴伐利亚核心技术”企业数据库,免费查询您在巴伐利亚州的合作伙伴

搜索请点击这里

这里您可以查询到23个行业以及全部在数据库中登记企业的列表。通过定义更多的搜索选项,您还可以进行更精确的检索。

汽车工业
铁路技术
建筑经济
生物技术
呼叫中心
化学
电子电气
能源技术
食品经济
金融服务
林业与木材
文化及创意产业
信息与通讯
物流
航空、航天及卫星导航
机械制造
机械电子
媒体
医疗技术
纳米技术
新材料
光电工程
环保技术

此外,如果您在投资选址或者企业落户的过程中需要帮助的话,巴伐利亚州投资促进局(Invest in Bavaria)可以为您提供相应支持。www.invest-in-bavaria.com